INFORMACE PRO SPOTŘEBITELE a GDPR

 

 

Informace o mimosoudním řešení sporů

 

Česká advokátní komora byla dne 5. 2. 2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb (na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz.

 

 

 

Informace o zpracování osobních údajů v rámci poskytování právních služeb

 

Správce osobních údajů

Správcem Vašich osobních údajů je společnost Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o., IČO: 27639215, se sídlem Konviktská 24, 110 00 Praha 1, Česká republika, jejímž předmětem činnosti je výkon advokacie podle zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii v platném znění.

 

Právní základ pro zpracování

Ke zpracování Vašich osobních údajů zpravidla dochází na základě zákonného titulu uzavření a plnění smlouvy (dle ustanovení § 5 odst. 2., písm. b) zákona č. 101/2000 Sb. Zákon o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění).

Vaše osobní údaje tedy budeme zpracovávat na základě smlouvy o poskytování právních služeb, kterou s námi uzavřete.

 

Rozsah zpracovávaných údajů

Vaše osobní údaje zpracováváme v míře potřebné pro naplnění účelu výkonu právních povinností vyplývajících z předpisů upravující výkon advokacie. A to výlučně v souvislosti s Vaším právním zastupováním, a Vámi vyžadovaných právních služeb, jednotlivých právních porad, a dalších činností poskytovaných advokátem.

Zpravidla se bude jednat o Vaše kontaktní a identifikační údaje (včetně rodného čísla), které nám sdělíte z důvodů poskytování právních služeb v konkrétní věci. Dále pak údaje, které získáme z dalších zdrojů, např. poskytnuté protistranou, další osobou zúčastněnou na právní věci, případně z veřejných rejstříků.

 

Účel zpracování

Vaše osobní údaje budou sloužit výlučně pro výkon činností spojených s Vaším právním zastupováním, a Vámi vyžadovaných právních služeb, jednotlivých právních porad, a dalších činností poskytovaných advokátem, ke komunikaci s protistranou, popřípadě dalšími osobami zúčastněnými na řízení, orgány veřejné moci (např. soudy, správní orgány) a další příjemci dle Vašich potřeb a pokynů.

 

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní data zpracováváme po dobu trvání právního zastupování a po jeho skončení je budeme archivovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy, zpravidla po dobu 10 let, v souladu s platnou právní úpravou, zejm. zákona č. 499/2004 Sb. (zákon o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů) a Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR).

 

Práva klienta

Právo na přístup k osobním údajům znamená, že klient má právo od správce – prodávajícího získat informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány. Klient má také právo, aby správce bez zbytečného odkladu opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

Právo na výmaz osobních údajů představuje jinými slovy vyjádřenou povinnost správce – prodávajícího zlikvidovat osobní údaje, které o klientovi zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a klient o to požádá.

Klient má právo, aby správce – prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů. Proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech správce – prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, má klient právo kdykoli vznést námitku.

Právo na přenositelnost údajů dává klientovi možnost získat osobní údaje, které správci poskytl, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

Právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů se neuplatní, jelikož osobní údaje klienta jsou zpracovávány z důvodu plnění smlouvy uzavřené s klientem, nikoli na základě souhlasu se zpracováním.

V případě, že bude klient jakkoli nespokojen se zpracováním svých osobních údajů prováděné správcem – prodávajícím, může podat stížnost přímo jemu, nebo se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Více informací o právech klienta je k dispozici na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů. (https://www.uoou.cz/6-prava-subjektu-udaj/d-27276)

 

 

Vzhledem k tomu, že Vaše osobní údaje zpracováváme na základě plnění právní povinnosti, mohou být některé způsoby uplatnění Vašich výše uvedených práv vyloučeny s ohledem na povahu zpracování.

 

 

Ohledně uplatnění svých práv nás můžete kontaktovat na čísle + 420 224 228 009 nebo na e-mailu poupe@poupe.cz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konviktská 24

110 00  Praha 1

Česká republika

 

telefonní číslo:

(+420) 224 22 80 09

 

telefonní a faxové číslo:

(+420) 224 23 73 63

  

datová schránka:

yjzjfcg

 

poupe@poupe.cz

 

IČO:

27639215

 

DIČ:

CZ 27639215

 

Instagram

Facebook