INFORMACE O CENÁCH ZA POSKYTOVÁNÍ PRÁVNÍCH SLUŽEB

 

Cenu právních služeb je možné sjednat několika způsoby, a to:

 

- časová sazba, odměna za právní služby je určena počtem hodin strávených poskytnutím právní služby. V případě použití časové sazby platí tento ceník:

 

2.000,- Kč/h – pro fyzické osoby nepodnikající,
2.500,- Kč/h – pro právnické osoby a podnikatele.

 

- sazba na základě právního předpisu (mimosmluvní/tarifní odměna), kterým je vyhláška č. 177/1996 Sb., o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), nebo je sjednávána po individuální dohodě s klientem a se zohledněním jeho nároků a požadavků a také složitosti celého případu a všech jeho souvislostí.

 

- úkonová sazba, odměna je účtována za každý úkon právní služby. Výše odměny za každý úkon je stanoven buď dohodou nebo s přihlédnutím advokátnímu tarifu, dle hodnoty věci. Co je úkonem právní služby taktéž stanovuje vyhláška. Advokát a jeho klient si však mohou dohodou určit větší či menší výčet toho, co se považuje za úkon právní služby.

 

- sazba za vyřízení věci, kdy odměna je sjednána celkovou částkou za kompletní poskytnutí právní služby. Odměna je pak účtována bez ohledu na množství hodin či na délku právní pomoci.

 

- paušální sazba, kdy odměna je účtována bez ohledu na množství hodin či jednotlivých úkonů bude advokát účtovat klientovi odměnu za každý měsíc, po který bude trvat poskytování právních služeb.

 

- podílová sazba, kdy odměna advokáta je sjednaná ve výši určené procentem z předmětu právní pomoci.

 

- lze také sjednat odměnu v závislosti na výsledku, kdy advokátovi náleží odměna jen v případě úspěšného skončení sporu, resp. při dosažení cíle sjednaného s klientem, zatímco v opačném případě klient uhradí jen hotové náklady. U těchto druhů odměny výše zpravidla nepřekročí 25 % (na základě usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku, Etický kodex).

 

Nejčastěji používanou sazbou naší advokátní kanceláře je shora uvedená časová. Cenu lze sjednat i po individuální dohodě s klientem a se zohledněním jeho nároků a požadavků a také složitosti celého případu a všech jeho souvislostí.

 

Odměna za poskytování právních služeb je stanovena v souladu s platnými a účinnými právnímu normami, jedná se zejména o Zákon č. 85/1996 Sb. Zákon o advokacii, Vyhlášku č. 177/1996 Sb. Vyhláška Ministerstva spravedlnosti o odměnách advokátů a náhradách advokátů za poskytování právních služeb (advokátní tarif), a usnesení představenstva ČAK č. 1/1997 Věstníku, kterým se stanoví pravidla profesionální etiky a pravidla soutěže advokátů České republiky (etický kodex).

 

Není-li dohodnuto jinak, je klient povinen vedle odměny za právní služby uhradit veškeré výdaje s poskytováním právních služeb spojené, zejména soudní poplatky, poštovné a cestovní náhrady při poskytování právní pomoci mimo Hlavní město Prahu.

 

Advokátní kancelář Poupětová/Poupě s.r.o. je plátcem DPH. Z toho důvodu je k odměně za právní služby stanovené některým z výše uvedených způsobů vždy připočítána částka DPH dle aktuální sazby. Aktuální sazba DPH činí 21 %.

   

   

  Konviktská 24

  110 00  Praha 1

  Česká republika

   

  telefonní číslo:

  (+420) 224 22 80 09

   

  telefonní a faxové číslo:

  (+420) 224 23 73 63

    

  datová schránka:

  yjzjfcg

   

  poupe@poupe.cz

   

  IČO:

  27639215

   

  DIČ:

  CZ 27639215

   

  Instagram

  Facebook